Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu Elektronikprojem Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), www.elektronikprojem.com ile siteye üye olan kullanıcı arasında (uzman veya işveren üye), kullanıcı'nın siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, siteye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Elektronikprojem: www.elektronikprojem.com domain adına sahip web portalı
Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
İşveren: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, projesini siteye göndererek teklif almasını sağlayacak ve projesini yaptıracak olan kişi
Uzman: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, işveren tarafından tarafından gönderilen projelere teklif veren ve kazandığı projeleri yapacak kişi
Site: www.Elektronikprojem.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Güvenli E-Teklif (GET): Hem uzmanın güvenliği hemde işverenin güveliğini sağlamak amacıyla, proje yapım aşamasında, proje bedelinin Elektronikprojem hesabında(havuz hesap) tutulması üzerine kurulu, Elektronikprojem tarafından sağlanan hizmet
Havuz Hesap: GET sistemi gereği olan, proje yapım aşamasında, proje bedelinin tutulacağı Elektronikprojem para hesabı
Proje: İşverenin proje ilanında tanımladığı, uzman’ların teklif verdiği iş (örnek: çizgi izleyen robot, çevirici devre, ev güvenlik sistemi gibi...)

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Elektronikprojem tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Elektronikprojem tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Elektronikprojem tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Elektronikprojem tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Elektronikprojem'nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Elektronikprojem'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların Elektronikprojem tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Elektronikprojem'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Elektronikprojem, Kullanıcı'lar tarafından Elektronikprojem'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e)Kullanıcı'lar, Elektronikprojem'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Elektronikprojem'nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Elektronikprojem ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Elektronikprojem ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Elektronikprojem, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Elektronikprojem'in, Elektronikprojem çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Elektronikprojem, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h) Kullanıcı'lar sitede proje bedelinin işverenden tahsilatı ve uzmana ödenmesi işlemlerinde GET kullanmak zorundadırlar. Aksi taktirde Elektronikprojem tarafından uzaklaştırma, atılma veya para cezası verilecektir. Verilecek cezanin tipi ve eger para cezasi verilecekse miktarini belirlemek sadece elektronikprojem e aittir.

5.1.1. Uzmanların Hak ve Yükümlülükleri
a) Uzman, işverenlerin projelere teklif verebilir ve projelerine verdiği teklifin, işveren tarafından kabul edilmesi ve teklif bedelinin işveren tarafından Elektronikprojem havuz hesabına aktarılmış olması halinde, söz konusu özellikleri belirtilmiş projeyi, Elektronikprojem üzerinden veya ispat edilebilir diğer platformlar üzerinden yapılan yazışmalarda belirtilen isterleri de içerecek şekilde; teklifindeki bedel üzerinden ve teklifinde belirttiği süre içerisinde yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Uzman, sergilenen herhangi bir projeye teklif vermek suretiyle, projeyi; teklifinde belirttiği sürede tamamlamayı, proje açıklaması ile beraber mesajlaşma ile işveren tarafından belirlenmiş proje şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
c) Uzman ve işveren arasında olası anlaşmazlıklarda her ne sebeple olursa olsun, işveren veya uzman, Elektronikprojem’den herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Uzman, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde işverenin havuz hesabına gönderdiği proje bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve uzman tarafından işbu sözleşmenin 5.1.1 (a) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, uzmanın Elektronikprojem'e bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, havuz hesapta bulunan uzmanın parası üzerinde Elektronikprojem'in uzman adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Uzman, yaptığı proje ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı işveren ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Elektronikprojem aleyhine işveren ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini uzmana rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
f) İşverenin, uzman tarafından gönderilen projeyi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, proje detayları, uzman-işveren yazışmaları ve uzman tarafından gönderilen proje medyaları Elektronikprojem jürisi tarafından incelenecek ve bir karar alınacaktır. Alınan karara ne işverenin, ne de uzmanın itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
g) Uzman ne suretle olursa olsun telefon, e-mail, sosyal medya hesabı veya website adresi gibi kendisine doğrudan veya dolaylı olarak işverenin ulaşmasına neden olabilecek paylaşımlar yapmayacağını, yapması durumunda ise Elektronikprojem tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden atma veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h) Uzman, proje raporunun talep edilmesi durumunda; projeyle beraber tüm tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde kullandığı medyalarla, kaynak kodları ve bu kodların açıklamalarını ve ayrıca işverenin bunlara ilave istediği dosya, medya v.b içerikleri işverene sağlamakla yükümlüdür. Uzman; proje raporu talep edilmiş bir projede, projeyi gönderip raporu göndermemesi durumunda işverenin koşulsuz olarak projeyi iptal edebileceğini, ayrıca bu durumda Elektronikprojem tarafından uzmana cezai işlem de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
i) Girilen projenin ve uzmanin bu proje kapsaminda gelistirecegi urunun, gelistirilmesinin, uretilmesinin veya pazarlanmasinin hukuk kurallarina aykiri olmasi durumunda dogabilecek tum zararlar ve olumsuzluklar uzmanin sorumlulugundadir

5.1.2. İşverenlerin Hak ve Yükümlülükleri
a) İşveren, Site'de listelediği projelerin, kullanıcı sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, yapılması için gönderdiği projenin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Elektronikprojem'in hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
b) İşveren, projesine verilen tekliflerden, seçtiği teklifin sahibi uzmanın, teklif ücreti karşılığı ve teklif süresi içerisinde projesini tamamlayıp kendisine teslim etmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) İşveren, Site'ye gönderdiği projeler ile ilgili herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) İşveren, projesini uzmandan teslim aldıktan sonra havuz hesaptaki proje bedelinin uzmanın hesabına iletilmesi için Elektronikprojem'e işlem talebinde bulunabileceğini; veya İşveren tarafından kendisine gönderilen projeyi kabul etmeyerek ve bunu Elektronikprojem'e bildirme hakkına sahip olduğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) İşveren, işbu sözleşmenin 5.1.2 (d) maddesinde belirtilen projeyi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, uzman’a 7 günlük telafi süresi vermek zorunda olduğunu, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı verirken uzman’ın teklif verdiği projeyi esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, uzman ile arasındaki anlaşmazlıkdan dolayı her ne suretle olursa olsun Elektronikprojem’den herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) İşveren, Site üzerinde gerçekleşmekte olan proje teslim sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, uzmanın projeyi yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Elektronikprojem'nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g) İşveren, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Elektronikprojem' in herhangi bir zarara uğraması durumunda, Elektronikprojem' in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, Elektronikprojem'in herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h) İşveren, yapılması için gönderdiği proje ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı uzman ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Elektronikprojem aleyhine uzman ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini işverene rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
i) İşveren, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uzman'a karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; işveren ve uzman arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan Elektronikprojem'in hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) İşveren, uzmanın teklifinde belirttiği sürenin aşılması durumunda projeyi iptal etme hakkına sahiptir. Proje iptal edildikten sonra teklif bedeli işverenin bakiyesine yüklenecektir. Projenin iptal veya reddedilmesi durumunda eğer kullandıysa; işveren tarafından ödenen doping bedelleri iade edilmez, sadece teklif bedeli iade edilir.
k) İşveren, projesi için bir uzman seçtikten sonra 3 iş günü içerisinde eğer kullandıysa doping bedelleri ve teklif bedelini Elektronikprojem'in havuz hesabına aktarmakla yükümlüdür. Teklif seçimi yaptıktan sonra 3 iş günü içerisinde bu bedellerin aktarılmaması durumunda 25TL lik ceza kesimi yapılır ve bu bedel bakiyesinden düşülür..
l) İşveren ne suretle olursa olsun telefon, e-mail, sosyal medya hesabı veya website adresi gibi kendisine doğrudan veya dolaylı olarak işverenin ulaşmasına neden olabilecek paylaşımlar yapmayacağını, yapması durumunda ise Elektronikprojem tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden atma veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
m) İşverenin, uzman tarafından gönderilen projeyi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, proje detayları, uzman-işveren yazışmaları ve uzman tarafından gönderilen proje medyaları Elektronikprojem jürisi tarafından incelenecek ve bir karar alınacaktır. Alınan karara ne işverenin, ne de uzmanın itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

5.2 Elektronikprojem'in Hak ve Yükümlülükleri
a) Elektronikprojem, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Elektronikprojem, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Elektronikprojem'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Elektronikprojem tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Elektronikprojem tarafından yapılabilir. Elektronikprojem tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
b) Elektronikprojem, Site üzerinden, Elektronikprojem'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Elektronikprojem tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Elektronikprojem'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) Elektronikprojem, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Elektronikprojem Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
e) Elektronikprojem, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Elektronikprojem tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Elektronikprojem, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir ve/veya para cezası verebilir.
f) Kullanıcı'lar ve Elektronikprojem hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
g) Elektronikprojem, ödeme bekleyen ve 2 gün ve daha az süre içerisinde proje teslim etmesi gereken uzmanların ödemelerini; bu projeleri teslim edene kadar bekletme hakkına sahiptir. Teslim edilmesi gereken projelerde uzman kaynaklı bir sorun yaşanması durumunda cezai işlem uygulanır.

6. Hizmetler
Elektronikprojem tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

6.1. Güvenli E-Teklif - GET
a) Elektronikprojem, işveren ve uzman arasındaki proje yapılması işlemlerinde, proje bedelinin ödenmesi aşamasında, İşveren ve uzmana GET adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır.
b) Kullanıcı'lar, GET'den ve Hizmet'lerinden faydalanılarak projelerin tamamlanıp teslim edilmesinden veya herhangi bir işlemden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. İşlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Elektronikprojem'e ait değildir.

7. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi
a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Elektronikprojem Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.
b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Elektronikprojem, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Elektronikprojem'nın konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Elektronikprojem'in Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Elektronikprojem tarafından uygun görülmesi ve yardım bölümünde bulunan profil yorumu değiştirme şartlarına uyması haricinde, hiçbir şart ve koşulda, değiştirilmeyecektir.
e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Elektronikprojem'in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) Kullanıcı'lar, Elektronikprojem tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Elektronikprojem tarafından Kullanıcı bakiyesinden ceza ücreti düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Ücretlendirme
Elektronik Projem platformuna üye olmak, proje eklemek, profil düzenlemek gibi işlemler ücretsizdir. Uzman olarak çalışan üyeden, kazandığı proje için; projenin başarıyla tamamlanması durumunda 10% (min 10 TL - max 5000 TL) lik bir hizmet kullanım kesintisi yapılmaktadır. Projenin teklif süresinin aşılması sonucu işveren tarafından iptal edilmesi veya gönderilen projenin işveren tarafından reddedilmesi ve işverenin haklı bulunması durumunda; hiç bir kesinti yapılmadan işverenin yatırdığı teklif bedeli (doping bedelleri hariç) işverene iade edilecektir ve uzmana; kesilecek komisyon bedelinin 2 katı kadar cezai para işlemi uygulanacaktır. Market ürünlerinin satışında ise %10 luk (max 1000TL) kesinti uygulanmaktadır. Uzmanların bir projeye teklif verebilmesi için belirli süreli abone olması veya teklif bileti satın alması gerekmektedir.

9. Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikamız; "Gizlilik Politikası" sayfasında belirtilmiştir.

10. Diğer Hükümler

10.1. Sözleşme Değişiklikleri
Elektronikprojem, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.2. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Elektronikprojem, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Elektronikprojem için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Elektronikprojem'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.4. Ceza İşlemleri
Elektronikprojem, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcıyı siteden süreli uzaklaştırma veya para cezası kesmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın diğer kullanıcılara her ne sebeple olursa olsun kendisine direk veya dolaylı yollardan ulaşabileceği telefon numarası, email adresi, sosyal medya hesabı veya website adresi gibi bilgileri paylaşması
b) Kullanıcı'nın diğer kullanıcılara hakaret, küfür ve argo ile tabir edilecek söylemlerde bulunması
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
d) Kullanıcı'nın, Elektronikprojem'i devre dışı bırakarak, Elektronikprojem platformu dışından iş yapmaya teşvik etmesi

10.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Elektronikprojem, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Elektronikprojem'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
d) Kullanıcı'nın, Elektronikprojem'i devre dışı bırakarak iş yapmaya teşvik etmesi